اطلاعات تماس مراکز دولتی دهستان پاعلم

مدیریت 1397/07/05

اطلاعات تماس مراکز دولتی دهستان پاعلم

دهدار دهستان پاعلم

۰۹۱۶۹۴۶۱۱۵۸

بانک کشاورزی دهستان پاعلم

۰۶۶۳۲۲۶۰۰۱۹

مخابرات – پست بانک دهستان پاعلم

۰۶۶۳۲۲۶۰۱۳۳

مرکز بهداشت و درمان دهستان پاعلم

۰۶۶۳۲۲۶۰۱۶۰

اورژانس ۱۱۵ دهستان پاعلم

پاسگاه انتظامی پل تنگ دهستان پاعلم

۰۶۶۳۲۲۶۰۰۸۷

مجتمع شبانه روزی امام خمینی (ره) دهستان پاعلم

۰۶۶۳۲۲۶۰۳۰۳

دبستان شهید حسین کردعلیوند دهستان پاعلم

جهاد کشاورزی دهستان پاعلم

اداره برق دهستان پاعلم