چگونه کوچکِ جنگلی را شکست دادم؟ / ماجرای شکستِ میرزا کوچک‌خان از زبانِ مامورِ سرکوبش را بخوانید


e 1399/10/23 دقیقه مطالعه
iOS 14

مبلغی پول به او [خالو قربان] دادم و از روز بعد او را به دنبال میرزا کوچک‌خان فرستادم او هم بعد از مدتی توانست میرزا کوچک‌خان را چنان تعقیب و فراری کند که میرزا کوچک‌خان در حین فرار مجبور شد مخفی شود و عاقبت یک شب در نزدیکی ماسوله از سرما خشک شد و خالو قربان سر رسیده و سر او را برید و برای حکومت مرکزی فرستاد… / روز ۲۴ شهریور… وابسته نظامی انگلیس در ایران و… وابسته نظامی شوروی در تهران به دفتر من در وزارت جنگ آمدند و گفتند ما تصمیم گرفته‌ایم برای استقرار نظم… شهر [تهران]را اشغال نماییم… گفتند که روز نوزدهم شهریور روزنامه اطلاعات مقاله‌ای تحت عنوان «تاثر مردم» منتشر کرده است که انتشار آن در سفارت‌خانه‌های روس و انگلیس تاثیر سوئی بخشیده است… من هنوز هم اعتقاد دارم که اگر این مقاله… در روزنامه اطلاعات چاپ نمی‌گردید شاید مسیر تاریخ ایران تغییر می‌یافت.

برچسب‌ها :