پنتاگون: روند کاهش نظامیان آمریکا از افغانستان ادامه می‌یابد


e 1399/10/23 دقیقه مطالعه
iOS 14

پنتاگون خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را به‌رغم قانون جدیدی که کاهش بیشتر نیروها را بدون دلیل موجه ممنوع می‌کند، متوقف نکرده و ادامه داده است

برچسب‌ها :