توقف قطارهای محور جنوب در منطقه لرستان


1400/01/01 دقیقه مطالعه
iOS 14

به دلیل خروج از خط سه واگن باری در منطقه لرستان، محور جنوب مسدود و حرکت قطارها در این محور متوقف شد.

برچسب‌ها :