بیابان‌زایی؛ نتیجه انتقال آب بین حوضه‌ای


1399/11/02 دقیقه مطالعه
iOS 14

به اعتقاد یک کارشناس حوزه آبخیزداری از منظر طبیعی، انتقال آب از سرشاخه یک حوضه آبخیز به حوضه آبخیز دیگر بر هم زدن نظام ارتباط سیستماتیک مناطق را به دنبال دارد و نتیجه نهایی این کار خشکاندن مناطق زیردست و بیابان‌زایی است.

برچسب‌ها :