بولتون: یکی از غم‌انگیزترین روزها در تاریخ آمریکا رقم خورد اما در نهایت ترامپ در هم شکست


e 1399/10/20 دقیقه مطالعه
iOS 14

“روز ششم ژانویه یکی از غم انگیزترین روزها در تاریخ آمریکا بود. یک رئیس جمهور روی کار دارودسته حامیانش را برای حمله به ساختمان کنگره آمریکا تحریک کرد، جایی که مجلس نمایندگان و مجلس سنا بر طبق الزام قانون اساسی نشست مشترکی برای شمارش آرای کالج الکترال برگزار کردند. نیت روشن ترامپ در تقاضا کردن این اقدام خشونت آمیز علیه قسمت پایانی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ مختل ساختن فرآیند شمارش آرا و به موجب آن خریدن زمان بیشتر برای فرار از نتایج غیرقابل اجتناب انتخابات بود.”

برچسب‌ها :