نگوییم شوت، لیگ، دربی!


1399/10/29 دقیقه مطالعه
iOS 14

گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به ارائه توضیحی از معادل‌های فارسی واژه‌های رایجی که در فوتبال
از آن‌ها استفاده می‌شود پرداخته است.

برچسب‌ها :