نماینده کارگر: چطور افزایش ۱۰باره قیمت محصولِ کارفرما قانونی ولی افزایش ۲باره مزد غیرقانونی است؟/ نماینده دولت: افزایش ۲باره مزد قانونی است ولی امسال نمی‌توانیم/ نماینده کارفرما: حل معیشت کارگر وظیفه دولت است


e 1399/10/20 دقیقه مطالعه
iOS 14

درحالی نماینده کارگران می‌پرسد “چطور افزایش ۱۰باره قیمت محصول کارفرما قانونی ولی افزایش ۲باره مزد غیرقانونی است؟” نماینده دولت می‌گوید “افزایش ۲باره مزد قانونی است ولی امسال نمی‌توانیم” ونماینده کارفرماهم حل مسئله معیشت کارگران را وظیفه دولت می‌داند

برچسب‌ها :