نماینده مجلس: تزریق واکسن آلوده به مردم ما، بهترین فرصت برای انتقام امریکا، انگلیس و فرانسه از ژن ایرانی بود


e 1399/10/20 دقیقه مطالعه
iOS 14

مالک شریعتی نیاسر، نماینده مجلس در توئیتی نوشت: تزریق واکسن کرونای آلوده به مردم ایران، بهترین فرصت برای انتقام امریکا، انگلیس و فرانسه از ژن ایرانی بود. از این اقدام راهبردی رهبرم تشکر می کنم

برچسب‌ها :