من شاهد مرگ هیتلر بودم


e 1399/10/22 دقیقه مطالعه
iOS 14

روی زمین بر اجسادی سوخته پارچه‌ای کشیده بودند. یکی از افسران پارچه را بلند کرد و مترجم مرا به جلو خواند و خواست که در میان چهار جمجمه نیم‌سوخته از روی ساختمان فک و دندان‌ها که نسبتا سالم‌تر مانده بود تشخیص بدهم که کدام‌یک جمجمه هیتلر پیشوای آلمان نازی است… به زحمت می‌توانستیم دهانِ جمجمه‌های سوخته را برای بازدید دندان‌ها از هم باز کنیم… بالاخره پس از هفت ساعت با مقایسه فیلم‌ها با فک و دندان معلوم شد که جنازه پیشوا (که البته قسمت اعظم آن سوخته و خاکستر شده بود) در آن میان است.

برچسب‌ها :