فرمانداران و بخشداران حق کوچکترین جانب داری در روند انتخابات را ندارند


1399/11/03 دقیقه مطالعه
iOS 14

استاندار کرمان با تاکید برآنکه نباید مردم نسبت به انتخابات بی اعتماد باشند، تصریح کرد: هیچ فرماندار، مدیر دولتی و بخشداری حق ندارد کوچک ترین جانب داری در روند انتخابات کند و اگر در هر زمان متوجه چنین موضوعی شوم حتما حتی در روز انتخابات جابجایی انجام می دهم.

برچسب‌ها :

فرمانداران و بخشداران حق کوچکترین جانب داری در روند انتخابات را ندارند


1399/11/03 دقیقه مطالعه
iOS 14

استاندار کرمان با تاکید برآنکه نباید مردم نسبت به انتخابات بی اعتماد باشند، تصریح کرد: هیچ فرماندار، مدیر دولتی و بخشداری حق ندارد کوچک ترین جانب داری در روند انتخابات کند و اگر در هر زمان متوجه چنین موضوعی شوم حتما حتی در روز انتخابات جابجایی انجام می دهم.

برچسب‌ها :