غول نفتی چین به لیست سیاه آمریکا اضافه شد


e 1399/10/26 دقیقه مطالعه
iOS 14

دولت ترامپ شرکت CNOOC چین را با متهم کردن این شرکت به کمک به پکن برای ارعاب همسایگانش در دریای چین جنوبی به لیست سیاه اقتصادی اضافه کرد و تنشهای میان دو کشور را در روزهای پایانی عمر خود تشدید کرد.

برچسب‌ها :