شورای اسلامی

مدیریت 1397/05/18

Emblem of Iran.svg

اعضای شورای اسلامی دهستان پاعلم از آغاز تاکنون

شهرستان پلدختر استان لرستان 

پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

محرم نظری

رئیس شورا

آیت بساطی نظری

اعضاء

امین نظری

اعضاء

چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا

۲۴ خرداد ۱۳۹۲

موید نظری

رئیس شورا

آیت بساطی نظری

اعضاء

رضا کاظمی کردعلیوند

اعضاء

سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا

۲۴ آذر ۱۳۸۵

شاپور کردعلیوند رئیس شورا
صحبت اله بساطی نظری اعضاء
شهرام عزیزی اعضاء
علی مولا بهاروند اعضاء
روح الدین حاجی زاده مقدم اعضاء

دومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا

۹ اسفند ۱۳۸۱

عزیز نظری رئیس شورا
مهرعلی نظری اعضاء
ناصر نظری اعضاء
شاپور کردعلیوند اعضاء
نعمت کاظمی اعضاء

اولین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا

۷ اسفند ۱۳۷۷

مهرعلی نظری رئیس شورا
علی مراد ریاضی اعضاء
ناصر نظری اعضاء
علی مولا بهاروند اعضاء
احمد بارانی اعضاء