برای کنترل تب کریمه کنگو، قصابان را دریابید


1399/11/21 دقیقه مطالعه
iOS 14

یافته‌های پژوهشی داخلی که در خصوص میزان آگاهی قصابان از بیماری تب کریمه کنگو انجام شده است نشان می‌دهد که این آگاهی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و نیاز به توجه بیشتری دارد.

برچسب‌ها :